Trách nhiệm

Trong quá trình cố gắng đảm bảo tốt nhất tính sẵn có, chính xác và cập nhật của thông tin cung cấp trên trang “cvietrc.ca“, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Việt (CVietRC) có quyền điều chỉnh bất cứ lúc nào nội dung mà không cần thông báo. Tuy nhiên, CVietRC không thể khẳng định tính sẵn có, cập nhật chính xác hoặc trọn vẹn của thông tin được cung cấp trước đó.

CVietRC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó. Các đường dẫn đến các trang web khác được cung cấp cho người dùng chỉ như một sự thuận tiện / (để người dùng tự tra cứu).

Nội dung của trang web

Bất kỳ việc sao chép, trình bày trọn vẹn hoặc một phần, điều chỉnh, cung cấp hay sửa đổi các nội dung này theo bất kỳ quy trình nào, bất kỳ người nào và bằng bất kỳ phương tiện nào (đặc biệt là với mục đích bán, tiếp thị, cho thuê, v.v.) mà không được sự cho phép của các tác giả hoặc người kế vị của họ đặc biệt bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Nhà xuất bản

Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Việt
Điện thoại: (514) 449-7728
Hộp thư: info@cvietrc.ca
Phụ trách biên tập: Nguyễn Kim Phượng

Lưu trữ Web

Web Hosting Canada

Thiết kế và xây dựng:

Bertrand Meunier

Tín dụng

Minh họa: Freepik | Ảnh: Unsplash